System oświaty w Holandii

Królestwo Niderlandów słynie z wysokiej jakości systemu edukacyjnego (zwłaszcza nowoczesnego i interaktywnego zaangażowania studentów) oraz wielokulturowego środowiska studiów. Wszystkie holenderskie uniwersytety badawcze znajdują się w 1% najlepszych uniwersytetów na świecie w międzynarodowych rankingach! Liczba studentów zagranicznych w Holandii wynosi prawie 90 000!

Należy zauważyć, że w Holandii istnieją dwa rodzaje studiów licencjackich:

 1. Bardziej praktyczny licencjat (oferowany na uniwersytetach nauk stosowanych, zwany licencjatem zawodowym). Skupia się on głównie na zadaniach praktycznych i konkretnych umiejętnościach zawodowych.
 2. Bardziej teoretyczny licencjat (przyznawany na uniwersytetach, zwany licencjatem badawczym). Zapewnia studentom więcej wiedzy teoretycznej i przygotowuje ich do bycia naukowcami, badaczami i członkami społeczności akademickiej.

Zarówno na uniwersytetach tradycyjnych, jak i nauk stosowanych, duży nacisk kładzie się na pracę w grupach, co nie tylko zachęca do rozwijania umiejętności pracy zespołowej, ale także pomaga poznać studentów z innych krajów. Podczas wykładów wszyscy są zachęcani do swobodnego wyrażania swoich opinii, rozwijając w ten sposób umiejętność dzielenia się pomysłami i akceptowania różnych opinii, nowych rozwiązań i kompromisów. Większość programów koncentruje się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, wykorzystując tworzenie projektów i, jak już wspomniano, pracę w grupach. Istnieją również możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez staże, eksperymenty w laboratoriach, itp. w zależności od wybranego kierunku studiów. Na tej stronie dowiesz się więcej o szkolnictwie wyższym z ust studentów studiujących na holenderskich uniwersytetach.
 

'Study in Holland' in 100 seconds

Did you know that 1 in 10 students in Holland is an international student? Holland has more than 90,000 international students and that number is increasing every year. So why should you study in Holland?

W Holandii uczelnie wyższe są dzielone na:

UniwersytetyUniwersytety Nauk Stosowanych
(Universities of Applied Sciences)
Na holenderskich uniwersytetach studenci nie tylko chodzą na zwykłe wykłady, ale też wykonują różne badania naukowe oraz projekty. Student po ukończeniu uniwersytetu jest już przygotowany do samodzielnej pracy naukowej. Uniwersytety nauk stosowanych przekazują studentom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, podczas gdy na „zwykłych” uniwersytetach uwaga jest skupiona raczej na karierze akademickiej. Uniwersytety nauk stosowanych dość swobodnie układają strukturę i treść programu studiów. Studenci tego rodzaju uczelni przez pewien czas mają możliwość uczenia się teorii, a później mogą zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, w pracy.
Rodzaje studiów

Studia licencjackie:

 • Czas trwania – 3 lata (180 punktów ECTS).
 • Cel studiów – przygotować studenta zarówno do dalszych studiów, jak
 • i podjęcia pracy według specjalizacji.
 • Koniec studiów następuje po napisaniu końcowej pracy licencjackiej.
 • Po ukończeniu studiów licencjackich na uniwersytecie można kontynuować studia magisterskie, albo zacząć pracę.

Studia magisterskie:

 • Czas trwania – od 1 do 2 lat (60–120 punktów ECTS).
 • Celem studiów jest odbycie badań naukowych i otwarcie możliwości kariery akademickiej i na rynku pracy.
 • Po ukończeniu studiów, dostarczeniu pracy końcowej i otrzymaniu dyplomu magistra można aplikować na studia doktoranckie, lub zacząć pracę.

 

Studia licencjackie:

 • Czas trwania – 4 lata (240 punktów ECTS).
 • Jest możliwość ukończenia studiów w ciągu 3 lat, jeśli się wybierze program intensywnego studiowania.
 • Można studiować przez określony czas, a później większość czasu przeznaczyć na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, w pracy.
 • Studia przygotowują do pracy w określonej dziedzinie zawodowej. To oznacza, że podczas studiów będzie możliwość odbycia różnych praktyk, pracowania
 • w grupach, podczas seminariów, przygotowywania projektów.
 • Po ukończeniu tych studiów można iść na studia magisterskie albo podjąć pracę.

Studia magisterskie:

 • Czas trwania – 1 rok (60 punktów ECTS).
 • Główny cel – pogłębić zdobytą wcześniej wiedzę i podnieść kompetencje zawodowe, przygotowując do pracy na wyższych stanowiskach w wybranej specjalizacji.
 • W czasie trwania wykładów doświadczenie w pracy jest łączone z wiedzą naukową.

Studia Top-up (tylko dla osób, które mają przynajmniej 3 lata studiów):

 • Czas trwania – 1 rok (60 punktów ECTS).
 • Po ukończeniu studiów Top-up student otrzymuje dyplom licencjacki i może aplikować na studia magisterskie.

Studia licencjackie

Podczas studiów licencjackich na holenderskich uniwersytetach przekazuje się wiedzę ogólną, tradycyjną, teoretyczną oraz naukową. Treść programu studiów: od ogółu do specjalizacji – tak jak na większości uniwersytetów należy zaliczyć zarówno przedmioty obowiązkowe na studiach licencjackich, jak i wybrane, które można dopasować do swojej wybranej dziedziny zawodowej. Studia licencjackie na uniwersytecie kończą się po  dostarczeniu końcowej pracy licencjackiej, świadectwem ukończenia jest dyplom licencjacki. Później absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich albo zacząć pracę.

Podczas studiów licencjackich na uniwersytetach nauk stosowanych przez pierwsze dwa lata studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, przygotowują projekty. Na trzecim roku odbywają praktykę w wybranej firmie w Holandii albo za granicą, a na czwartym roku przygotowują swoją pracę licencjacką w innej firmie, odbywając drugą praktykę. Studia licencjackie przygotowują do pracy w wybranym zawodzie – to oznacza, że podczas studiów będzie możliwość odbycia różnych praktyk, podczas seminariów należy spodziewać się pracy w grupach, będą przygotowywane prace projektowe. Warto podkreślić, że uniwersytety nauk stosowanych umożliwiają ukończenie studiów licencjackich, które normalnie trwają 4 lata, w ciągu 3 lat. W takim przypadku studenci zaliczają więcej wykładów w ciągu roku i intensywniej się uczą. Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich studenci zdobywają taki sam stopień licencjacki jak studiujący 4 lata. Po ukończeniu studiów licencjackich na uniwersytetach nauk stosowanych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich albo zacząć pracę.

Studia Top-up

Studia Top-up na uniwersytetach nauk stosowanych trwają rok. Studenci, którzy ukończyli studia I-stopnia lub też studiujący na ostatnim roku i chcący aplikować na studia w Holandii oraz zdobyć dyplom licencjacki w Holandii, mogą wybrać studia Top-up na uniwersytecie nauk stosowanych. Na studiach Top-up wybiera się kierunek studiów na podstawie wcześniejszych studiów, dlatego że przyjęcie na studia jest zależne od zgodności programowej oraz punktów ECTS.

Studia magisterskie

Program studiów magisterskich na uniwersytetach jest powiązany z dalszą karierą akademicką, dużo uwagi poświęca się badaniom naukowym, kształceniu myślenia analitycznego, aby później student potrafił samodzielnie wykonać badania. Można wybrać kilka rodzajów studiów magisterskich: Research master (celem są badania naukowe) i Academic master (celem jest dalsza kariera zawodowa). Minimalny czas trwania studiów magisterskich na uniwersytetach holenderskich to 1 rok (60 punktów ECTS). Research master i takie kierunki, jak inżynieria, matematyka, nauki o środowisku i agrokultura trwają 2 lata (120 punktów ECTS). Po ukończeniu studiów magisterskich można kontynuować naukę na studiach doktoranckich albo zacząć pracę.

Studia magisterskie na uniwersytetach nauk stosowanych trwają rok (60 punktów ECTS). Jest wiele programów studiów trwających dłużej – od 1,5 roku do 4 lat (90–240 punktów ECTS). Na uniwersytetach nauk stosowanych można wybrać studia magisterskie full-time albo part-time (zakłada się, że aplikujący na studia magisterskie mogą już pracować w swojej specjalizacji). Podczas studiów trzeba wykonać prace projektowe – badania naukowe, które będą powiązane z działalnością praktyczną poza uniwersytetem. W ten sposób zachęca się studentów do łączenia doświadczenia zawodowego z wiedzą akademicką. Po zakończeniu studiów na uniwersytecie nauk stosowanych i otrzymaniu dyplomu magistra można kontynuować naukę na studiach doktoranckich albo zacząć pracę.

System oceniania

W Holandii jest stosowany dziesięciopunktowy system oceniania. 10 to ocena najwyższa, a 6 – najniższa ocena pozytywna (egzamin jest zdany).