System oświaty w Anglii

Każdy Polak myślący o studiowaniu za granicą powinien być świadomy, że jako obywatel Unii Europejskiej ma wszelkie możliwości zdobywania wyższego wykształcenia w Wielkiej Brytanii. Obywatele Unii Europejskiej płacą niższe czesne niż studenci z innych krajów, ale od 2021 roku nie mają już możliwości uzyskania kredytu na czesne (ze względu na Brexit).

Sposób nauczania

Edukacja w Wielkiej Brytanii koncentruje się na rozwijaniu umiejętności. Taki system jest wdrażany dzięki współpracy z różnymi firmami, dlatego wykładają tam specjaliści w różnych dziedzinach, a studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia i odbycia praktyk w firmie. Trzy najważniejsze rzeczy dla studentów, które dążą zapewnić instytucje szkolnictwa wyższego w Anglii to umiejętności, kwalifikacje i kontakty, najbardziej oczekiwane cechy na rynku pracy. 

Oprócz tego uczelnie starają się inspirować, zachęcać i wspierać kreatywność studentów. Dlatego w Anglii proponuje się indywidualne kursy, dzięki czemu student nie jest ograniczony wąskim zakresem zajęć, może sam wybrać, co chce studiować, i ułożyć kurs według własnych potrzeb. Ale nie jest tak, że student będzie studiował wszystko – proponowane przedmioty zawsze są powiązane ze specjalizacją, natomiast student może wybrać, w jaki sposób chce studiować wybraną specjalizację. Można wybrać wąski profil
i studiować jeden aspekt specjalizacji albo zdecydować się na wiele różnych przedmiotów
i w ten sposób zdobyć szerokie wykształcenie w danej dziedzinie.

UK education system

Have you ever wondered how the education system works in the UK? This video outline the basics and give you an idea of the path that one typically follows before and during University.

 

UNIWERSITETY

Angielskie uniwersytety mają bardzo dobrą opinię na całym świecie. Studia na tych uczelniach wybiera około 420 tysięcy studentów ze wszystkich kontynentów, pragnących zdobyć wysokiej jakości wykształcenie wyższe. Dyplomy uzyskane na uniwersytetach angielskich są cenione wśród pracodawców z całego świata – stanowią gwarancję jakości. Uniwersytety mają liczne kontakty z przedstawicielami biznesu i przemysłu, dlatego też wiele programów studiów uwzględnia odbycie praktyk (około roku), by przygotować studentów do wejścia na globalny rynek pracy (!).
Uniwersytety inwestują w infrastrukturę i sprzęt: biblioteki, komputery, laboratoria badawcze, ośrodki sportowe, teatralne i artystyczne… – jakość studiów wyższych to także doskonałe warunki studiowania. Wszystko to jest celem brytyjskich uczelni: pomóc studentom i dać im szansę wyrażać siebie, zainspirować do dalszego kształcenia się, kreatywności i dążenia do osiągania jak najlepszych wyników.

Rodzaje studiów​:

Studia licencjackie:

 • Czas trwania – 3 lata (180 punktów ECTS).
 • Wybrane studia licencjackie trwają 4 lata, gdyż po drugim roku studiów kolejne są przeznaczone na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Jest to nazywane „Sandwich course”.
 • Jest możliwość swobodnego wyboru przedmiotów specjalizacji.
 • Bliskie kontakty z firmami, przedstawicielami przemysłu i biznes – praktyki w środowisku przyszłej pracy.
 • Po zakończeniu studiów, złożeniu i obronie pracy otrzymuje się dyplom licencjacki.

Studia Top-up:

 • Czas trwania – 1 rok (60 punktów ECTS).
 • Są przeznaczone dla osób chcących przenieść się z uczelni w Polsce czy w innym państwie na uczelnię w Anglii na podobną specjalizację i otrzymać dyplom uczelni z Anglii.
 • Studenci są przyjmowani na ostatni rok studiów licencjackich.
 • Po ukończeniu studiów Top-up i obronie pracy licencjackiej otrzymuje się dyplom licencjacki.
 • Po otrzymaniu dyplomu licencjackiego można kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Studia magisterskie:

 • Czas trwania 1–2 lata 
 • (60–120 punktów ECTS).
 • Zdobywana jest specjalizacja w wybranym kierunku, dzięki czemu zwiększają się możliwości kariery zawodowej. 
 • Kształcone są umiejętności zawodowe.
 • Po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy magisterskiej otrzymuje się dyplom magistra.
 • Po otrzymaniu dyplomu można aplikować na studia doktoranckie albo zacząć pracę.

Studia licencjackie

Na uczelniach w Anglii studia licencjackie trwają 3 lata. W trakcie studiów student może swobodnie wybierać przedmioty zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Uczelnie dokładają starań, aby student kształcił się w kreatywnym środowisku, ciągle się doskonalił i dążył do osiągnięcia coraz lepszych wyników. Z tego względu organizowane są seminaria
w mniejszych grupach, aby zapewnić możliwość rozmowy, przedyskutowania aktualnych
i istotnych problemów oraz aby każdy indywidualnie mógł zabrać głos i wyrazić swoją opinię. Utrzymanie bliskich relacji z wykładowcami to najsilniejszy atut szkolnictwa wyższego
w Anglii – w tym celu organizowane są stałe spotkania (2 lub 3 studentów) z wykładowcami
w celu omówienia prac pisemnych. W czasie studiów prowadzone są prace projektowe, wymagane jest aktywne uczestnictwo w seminariach i dyskusjach. Studia licencjackie pomagają studentom zdobywać wysokiej jakości wiedzę z wybranej specjalizacji – zarówno jeśli chodzi o poznawanie teorii, jak i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej. Po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu licencjackiego można kontynuować studia magisterskie w Anglii czy innych krajach albo rozpocząć pracę.

Studia Top-up

Czas ich trwania w Anglii to mniej więcej rok. Po ukończeniu czterech semestrów o podobnej specjalizacji w Polsce czy za granicą student może zostać przyjęty na studia Top-up. Są to studia uzupełniające – ostatni rok studiów licencjackich, w ciągu którego można ukończyć studia i zdobyć stopień licencjata. Warto wcześniej się upewnić, czy zgromadzona została wystarczająca ilość punktów ECTS, gdyż zależy od niej dostanie się na te studia.

Studia magisterskie

Studia magisterskie na uczelniach w Anglii trwają 1–2 lata (w zależności od wybranego kierunku studiów). W czasie studiów magisterskich student pogłębia wiedzę w znanej mu już specjalizacji (w tej, w której otrzymał dyplom licencjacki) lub wybiera zupełnie inny kierunek studiów, podczas których potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich. Studenci studiów magisterskich specjalizują się w wybranej przez siebie dziedzinie, co zapewnia im lepszą pozycję na starcie kariery zawodowej. Studia kończą się napisaniem
i obroną pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu magistra można kontynuować naukę na studiach doktoranckich – w Anglii lub innym kraju – albo zacząć pracę.

System oceniania

W Anglii studenci najczęściej są oceniani za pomocą skali od 0% do 100%. Zazwyczaj trzeba uzyskać co najmniej 50%, aby zdać egzamin. Otrzymanie 60–70% oznacza, że egzamin został zdany bardzo dobrze, 80% lub więcej – świetnie. Wyniki powyżej 80% są stosunkowo rzadkie.